• نمایش صفحه شماره 1
 •   اهداف و وظايف:

   
  - همکارى درپيشبرد واجراى اهداف سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور.
   
  - توليد اطلاعات پايه زمين شناسى واکتشافى بويژه در منطقه شمال غرب کشور.
   
  - تهيه نقشه هاى زمين شناسى به مقياس 000 1:250 , 000 1:100, 000 1:25 ونقشه هاى موضوعى .
   
  - اجرا وهمکارى درطرحها وپروژه هاى اکتشافى فلزى و غيرفلزى .
   
  - ارائه خدمات فنى زمين شناسى به بخش دولتى وبخش خصوصى .
   
  - ارائه اطلاعات زمين شناسى درسطح عمومى وتخصصى .
   
  - ارتقاء توان و درجه علمى کارمندان با فراهم نمودن زمينه هاى ادامه تحصيل ونيزبرگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى زمين شناسى و علوم کامپيوترى .
   
  - همکارى و راهنمائى دانشجويان درمقاطع کارشناسى , کارشناسى ارشد و دکترى .
   
  - برگزارى  دوره هاى آموزشى زمين شناسى عمومى وتخصصى براى بخش دولتى وخصوصى .
   
  - همکارى با مراکز وموسسات آموزشى , تحقيقاتى واجرائى .
   
  - حضوردرجلسات , سمينارها و کنفرانسها با ارائه مقالات علمى و برپائى نمايشگاه .
   
  - ارائه خدمات آزمايشگاهى درسطح تخصصى به مراکز دولتى وبخش خصوصى منطقه .
   
  - همکارى با کميته هاى کاهش بلاياى طبيعى .
   
  - امکان سازى براى دسترسى عموم به اطلاعات عمومى وتخصصى زمين شناسى با ايجاد وب سايت و کتابخانه مجهز تخصصى .

     
  1 2