• اکتشافات معدنی
   یکی از مهمترین فعالیتهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، پی جویی و شناسایی آثار و نشانه های معدنی در گستره کشور و تدوین یک برنامه اکتشافی مناسب با نوع و شکل ماده معدنی و سپس اجرای صحیح این برنامه توسط افراد متخصص
و رسیدن به نتیجه مطلوب می باشد.
 
فعالیت های بخش اکتشاف از زمان تشکیل
 
         همکاری در اجرای طرح دیاتومیت
          همکاری در اجرای طرح فسفات
          همکاری در اجرای طرح پتاس
          همکاری در اجرای طرح منگنز
          همکاری در اجرای طرح آزبست
          همکاری در اجرای طرح اکتشاف سراسری
          همکاری در اجرای طرح اکتشاف بنیادی و چکشی
          همکاری در اجرای طرح ارسباران
          همکاری در اجرای طرح طلا
          همکاری در اجرای طرح نسوز
          همکاری در اجرای طرح پرلیت
 
 فعالیتهای گروه اکتشاف– مرکزتبریز درسال جاری
 
          اجرای پروژه ژئوشیمی اکتشافی درمحدوده انیق – قره چیلر به مقیاس 000 1:20
          اجرای پروژه اکتشاف مس درمحدوده تسوج به مقیاس 000 1:10
          تکمیل گزارش تفصیلی اکتشاف طلا درمحدوده نبی جان به مقیاس 000 1:1
          پی گیری وانجام مراحل اداری محدوده های سازمان واخذ سه مورد پروانه اکتشاف
          همکاری با سازمان صنایع ومعادن درارائه پتانسیل های معدنی استان
          ارائه طرحها وپروژه های اکتشافی به استانداری وسازمان صنایع ومعادن استان
 
 آماده سازی و مطالعه نمونه های کانی سنگین
مطالعه بروموفرم گیری شستشوی نمونه نام محدوده
6 25 25 انیق - قره چیلر
 
 
 
اکتشافات مقدماتی مس 100000/1
مساحت نقشه تهیه شده نمونه سنگ شناسی نمونه معدنی وسعت km نام محدوده
    km2 50 6 57 50 تسوج
 
 
 
 
اکتشافات زئوشیمیایی 25000/1 انیق - قره چیلر
سنگ کانی سنگین نمونه زئوشیمی وسعت نام محدوده
6 38 170 50km انیق -  قره چیلر
 
 
 
 
اطلاعات بیشتر
 
 
لینک های مرتبط با این بخش
 گزارش پايانى زايليک
 گزارش پايانى نبى جان
 گزارش مقدماتى آلچه قشلاق