• نمایش صفحه شماره 1
 •  لیتو استراتیگرافی و معرفی سازند لالون در شمال شرق شهرستان عجب شیر     

                             علی اکبر خدابنده : کارشناس ارشد رسوب شناسی ،                               سازمان  زمين  شناسی  تبريز                                       
   
   
  چکيده :
   
  سازند لالون با سن کامبرین پیشین که یکی از بارزترین وگسترده ترین واحد سنگی ایران و کشورهای همسایه میباشد. اغلب درهمه جای ایران ازیک ردیف ماسه سنگ قرمز آرکوزی وکمی شیل قرمز تشکیل گردیده که توسط یک افق کوارتزیت سفید رنگ پوشیده میگردد. درمحل برش الگو نیز این سازند با ضخامت 582 متر به سه عضوکه به ترتیب شامل ماسه سنگ ، شیل و کوارتزیت تقسیم ومعرفی شده است . درمنطقه مورد مطالعه واقع درشمالشرق شهرستان عجب شیر ( 90 کیلومتری جنوب تبریز) سازند لالون با ضخامتی حدود 400 متر دربرگیرنده ماسه سنگهای قرمز رنگ آرکوزی همراه با طبقات آتشفشانی با ترکیب ریولیت میباشد . بخش فوقانی آن شیلی که درنهایت توسط کوارتزیت سفید رنگ پوشیده میگردد.
  درشمالشرق آبادی تجرق تقریبا" نیمی از ضخامت سازند لالون را گدازه های ریولیت تشکیل میدهد که همزمان درداخل سری رسوبی ماسه سنگی تشکیل گردیده اند . ریولیت ها دارای رنگ بنفش ، قهوه ای ، ساخت منشوری و  بافت پورفیری بوده که در ادامه به طرفین توسط ماسه سنگها جایگزین میگردند .
   
   
   
   
  Abstract:
   
  Lalun Formation with early Cambrian age which is one of the most developed stone unit of Iran and neighbour countries has been formed from one row of arkosic red sandstone and some red shale, which is covered by one layer of white quartzite .
  In the model section , this formation with 582 m in thickness , has been divided three members into sandstone , shale and quartzite . In the studied region in northeast of Ajabshir (90 Km
  from the south of Tabriz ) , Lalun Formation with about 400 m in thickness contains arkosic red sandstones together with volcanic beds with rhyolite compound . The upper part of the shale is consequently covered by white quartzite.
  In the northeast of the Tajarag area about one half of the Lalun Formation is formed by rhyolite lava , which have been formed inside the sandstone sedimentary series .
  Rhyolites are violet , brown , with prism structure , porphyritic texture which are replaced by the sandstones from the sides.
                                                           
   
    
  مقدمه :
   
  سازند لالون یکی از بارزترین واحد سنگی ایران است که اغلب درهمه جای ایران زمين از یک ردیف ماسه سنگ قرمز رنک آرکوزی وکمی شیل قرمز تشکیل گردیده که توسط یک افق کوارتزیت سفید رنگ پوشــــــیده میگردد. تعدادی از زمین شناسان افق کوارتزیت رویی را بخش انتهایی سازند لالون ( Top quartzite) ولی تعدادی از زمین شناسان نیز آنرا قاعده سازند میلا( base quartzite ) معرفی کرده وآنرا مرز ناپیوسته این ماسه سنگها با سازند میلا گزارش نموده اند ( آقا نباتی ،1383 ) ماسه سنگهای این سازند نشانگریک رخساره قاره ای است که با گسترش جغرافیایی وسیعی حتی بدور از مرزهای ایران ، درکشورهای همسایه ، خاورمیانه و همسایه های غربی ، جنوبی و شرقی ایران نیز با لیتولوژی تقریبا" مشابهی با نام های مختلف شناسایی شده اند . رخساره فوق با چنین وسعتی نشانه آن است که درآن زمان این سرزمین ها با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشته اند . سازند لالون عمدتا" فاقد فسیل بوده وتنها ازنظر موقعیت استراتیگرافی این سازند را به کامبرین زیرین نسبت داده اند که بدون مرز قاطع ومشخص برروی واحد شیلی سازند زاگون قرارگرفته است .   
  1 2 3