• نمایش صفحه شماره 1
 • تحلیل داده های ژئوفیزیک هوایی  با استفاده از روش PCA به منظور اکتشاف کانی زائی فلزات پایه و طلا - ناحیه شیخ طبق میانه
  محمد بلوکی ، کارشناس ارشد اکتشاف معدن، سازمان زمین شناسی تبریز
  بهرام سامانی ، استادیار، رئیس اسبق بخش اکتشافات سازمان انرژی اتمی تهران  
  رضا امینی آذر، کارشناس ارشد مدیریت- کارشناس زمین شناسی، سازمان زمین شناسی تبریز
  محمد رضا حصاری، کارشناس زمین شناسی ، سازمان زمین شناسی تبریز
  چکيده:
  منطقه مورد مطالعه شیخ طبق میانه در زون البرز – آذربایجان در شمال غرب ایران واقع شده اشت. این منطقه به طور عمده از سنگ های آتشفشانی و رسوبی ائوسن، الیگوسن و میوسن تشکیل شده که نفوذ توده گرانیتوئیدی در راستای شمال غربی – جنوب شرقی موجب فعالیت مجدد محلول ها، دگرسانی و کانی زائی فلزات پایه و طلا گردیده است.
  تشخیص ساختارهای زمین شناسی سطحی و عمقی، وضعیت توده نفوذی گرانیتوئیدی و زون های آلتراسیون منطقه، اندیس مهمی برای اکتشاف فلزات پایه و طلا در ناحیه شیخ طبق میانه محسوب می گردد که دسترسی به تمامی این اطلاعات می تواند از طریق داده های ژئوفیزیک هوایی(شامل K, Th, U, Mag) صورت پذیرد.
  در این مقاله برای تفسیر و بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی به منظور معرفی زون های مستعد فلزات پایه و طلا از روش های آنالیز مولفه های اصلی(PCA) و نقشه سه گانه (Ternary image) استفاده شده است که نتیجه مطالعات منجر به معرفی سه زون A,B,C در منطقه شد.
  کلمات کلیدی: فلزات پایه – شیخ طبق میانه - ژئوفیزیک هوایی – PCA -  Ternary image
  Abstract :
  Analysing airborn geophysical data with using PCA method for exploration of base metal and gold mineralization in ; Sheikh Tabag-Mianeh
  M.Bloki,B.Samani
  R.Amini-Azar, M.R.Hesari
   
  The study area of Sheikh Tabag-Mianeh is located in Alborz Azarbaijan zone,in NW of East Azarbaijan. The area is comprise of volcanic and sedimentary rocks of Eocean, Oligocean and Miocean type.The intrusion of granitoid body in NW- SE direction to these unites has caused reactivation of base metals and gold mineralization with their related alteration zones.
  The recognition of surface and deep geological structures, setting of granitoid intrusion body & alteration zone can be used as an important exploration tools in prospecting the base metals and gold mineralization in the area. All these information extracted from airborne geophysical data (K,Th,U).
  In this paper, for interpretation of airborne geophysical data in order to presentation the favorable zones of base metal and gold have bean used from principal component analysis (PCA) and ternary image method. Resulted in detecting three promising areas of A, B and C for base metals and gold mineralization.    
  Keyword: Base metal, Sheikh Tabag-Mianeh, Airborne geophysical data, PCA, Ternary image
    
  1 2 3 4 5