• نمایش صفحه شماره 1
 • لیتو استراتیگرافی و معرفی مرز دگرشیبی بین لایه های ماهی دار و رسوبات اپی کلا ستیک اطراف تبریز
   
  ◊◊◊◊
   
  علی اکبر خدابنده ، فوق لیسانس رسوب شناسی ، سازمان زمین شناسی تبریز
  محمد بلوکی ، فوق لیسانس اکتشاف معدن ، سازمان زمین شناسی تبریز
  محمد رضا حصاری ، لیسانس زمین شناسی ، سازمان زمین شناسی تبریز
   
  ◊◊◊◊
   
  چکيده:
   
     درمنطقه جنوب ، جنوبشرق و جنوبغرب تبریز یکسری واحدهای رسوبی آواری و آذرآواری چهارچوبه زمین شناسی منطقه را تشکیل میدهند که براساس مطالعات صحرایی واحدهای زیرمشخص و تفکیک شده است .درمنطقه جنوبشرق وشرق تبریز این واحدها با رخساره مارن و شیل های گچدار و لیگنیت دار همراه با لایه هایی ازماسه سنگ و سنگ آهک شروع شده و سپس به ماسه ، ماسه توفی ، توف های حاوی فسیل ماهی ، کنگلومرای پامیس دار همراه با باندهای دیاتومیت باسن پلیوسن زیرین تغییر یافته که به سمت جنوب و جنوبغرب تبریز با رخساره مارنی ، توفی و توفیت های آهکی حاوی فسیل های فراوان ماهی جایگزین میگردد. در مطالعات صحرایی علاوه از فسیل های ماهی ، قطعاتی از استخوانهای مختلف از حیوانات گوناگون در نهشته های مارنی و توفی منطقه مشاهده میگردد.
  واحـــدهای پیروکلاستیک ازنوع اپی کلاستیک متعلق به آتــــــشفشان سهند اغلب در تمامی منطقه با یک دگرشیبی زاویه دار و گاه با یک سطح فرسایشی ناهموار بدون زاویه بر روی واحدهای توف های ماهیدار قرارمیگیرند این ناپیوستگی و دگرشیبی تاثیرفازهای تکتونیکی پلیوکواترنری رانشان میدهد .
  واحدهای آذرآواری به واحدهای زیرقابل تقسیم هستند:
  در بخش زیرین آنها یک واحد صورتی روشن رنگ قراردارد که مــــــتشکل ازقطعات مختلف پــــــامیس در سیمانی از رس ماسه و خاکسترجای گرفته اند . این واحد به سمت شهرتبریز گسترش یافته و قطعات پامیس بعلت سبکی و معلق بودن در جریانات گلی نیمه گرد تا زاویه دار هستند، درادامه این واحد به سمت جنوب ، لایه های متعددی از پاراکنگلومرای نامنظم ( لاهار) درون این واحد تشکیل گردیده است . برروی واحد فوق ، تناوبی ازماسه وکنگلومرای سست با منشاء کاملا" آبرفتی قرارمیگیرد که قطعات آنها اکثرا" از گدازه های آتشفشان سهند تشکیل شده است که بخش های ماسه آنها به عنوان معادن ماسه در تبریز مورد بهره برداری قرارمیگیرند.
  بالاترین بخش های این رسوبات را کنگلومرای آبرفتی تا قلوه های درشت ، با سیمانی سست می پوشاند که اغلب بعلت سستی فرسوده شده و قلوه های آن در سطح ارتفاعات بلند پراکنده شده است تمامی این واحدها با تغییرات جانبی زیاد در شرایط رسوبگذاری دریاچه ای ، ساحلی و رودخانه ای تشکیل شده اند  
   
  Abstract :
   
  In south , east south and westsouth of Tabriz area terrigenous sedimentary and pyroclastic units fundamented geological framework . On basis of field studies different unites were recognized . In east south and east of Tabriz area these units started with lignite and gypsifereous marl and shale with some intercalation of sandstone and limestone , and then changed to sand , tuffecous sand , tuff (fish beds ) , Pumicic conglomerate with some diatomite        beds , Pliocene age .
  That part of this unite replaced with marl , tuff , and calcareous tuff ( fish beds ).
  In the field studies apart from fish fossils , some different bone pieces of the various animals are observed in the marl and tuff deposition of the region. The pyroclastic units from the type of epiclastic belonging to the volcano of sahand lie in all of the region with an angular unconformity and some times with a rough surface erosion with No angle on the fished tuff units .    
  This discontinuity indicates the effect of plio quaternary tectonic phases . pyroclastic units are divided into the following .
  In their lower part , is a light pink unit containing different parts of pumice in a cement of sand , clay and ash. This unit extends sowards Tabriz and due to the lightness and suspension , pumice pieces flow in the semi circular or angular mud flows .
  In the continuation of this unit towards the south, different layers of para conglomerate ( lahar ) have formed in to this unit . On the above unit , an alternation of weak sand and conglomerate  lie with alluvium origin , the parts of wich have mostly formed frome the volcanic lava of sahand and their sand are exploited in Tabriz as sand mines . The highest parts of these deposits are covered by alluvium   conglomerate with coarse cobbles
  and frail cement which has been offen
  eroded because of frailty and its cobbles have been disperesed on the heights . All thise units with many lateral changing deposited in lakes , shores and rivers invironment .
     
  1 2 3 4