• نمایش صفحه شماره 1
 • بررسى وضعيت کانى زائى طلاى نوع سولفيدى منطقه  
  نبى جان با استفادهاز اطلاعات زمين شناسى و ژئوفيزيک 
   
                       حسن شکوئی ، کارشناس ارشد پترولوژی ، سازمان          زمین  شناسي تبريز
                            محمد بلوکی ، کارشناس ارشد اکتشاف معدن، سازمان زمين            شناسی تبریز
                        فریبرز بنی آدم، کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی ، سازمان زمین شناسی تهران
  چکيده:
  منطقه مورد مطالعه نبی جان در جنوب باختر شهرستان کلیبر واقع شده است کهن ترین واحد سنگی منطقه ،     سنگهای آتشفشانی کرتاسه با ترکیب ریوداسیت، آندزیت و تراکی آندزیت است  که این مجموعه آتشفشانی،      توسط  مارن ، ماسه سنگ و آهک کرتاسه پوشیده شده است.
  نفوذ توده کوارتز مونزودیوریتی با سن الیگومیوسن در منطقه باعث آلتراسیون و کانی سازی طلای نوع سولفیدی در منطقه شده است که در این مقاله جهت مطالعه عمق زون های سولفیدی حاوی طلا علاوه بر مطالعات صحرایی و اطلاعات زمین شناسی از روش ژئوفیزیک IP , RS استفاده گردید  و در منطقه مورد مطالعه، طی عملیات ژئوفیزیک ( 4 آرایش مستطیلی و 3 آرایش دایپل- دایپل) کانی زایی طلا در داخل زون سولفیدی تا عمق 90 متر تثبیت گردید.
  کلمات کلیدی: طلای سولفیدی – ژئوفیزیک- روش IP,RS – نبی جان
  Abstract :
  Analysing Au-sulphied mineralization in Nabijan area  with using geological and geophysical information
   
  H.Shkuhi, M.Bloki,
   F.Baniadam
   
  The study area of Nabijan is located in SW of Kaleybar town. The oldest rock unite that cropped out in this area, is the Cretaceous volcanic of rhyodacitic, andesite & trachyandesite composition. These volcanic unites were overlaid with Cretaceous marl , sandstone & limestone.
  The volvanic rocks intruded by Oligocene age quartz-monzodioritic rocks and consequently altered and mineralized by Au bearing fluids. In addition to field studies and the geological information, in this paper,in order to determinate the depth of sulphied zone, we employed  IP & RS geophysical methods .In this study area , geophysical surveying(  four types rectangle layot, three types dipole-dipole layot) demonstrated gold mineralization in solfied zone to ninety meter depth.
   
  Keyword: Au-sulphied , Geophysic , IP-RS method , Nabijan. 
   
  1 2 3 4 5 6