• نمایش صفحه شماره 1
 • مشخصات نوىسندگان مقاله :
   
   
  نام خانوادگی : عباسی
  نام : سيروس
  مدرک تحصيلی : کارشناسى ارشد زمين  شناسی ( چينه شناسی- فسيل شناسی )
  محل اخذ مدرک تحصيلی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- 1376
  شغل : کارشناس سازمان زمين  شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز تبريز
  Family name: Abbasi
  Name: syrus
  Course of study: Master of scince (stratigraphy- paleontology)
  University: Azad islamic university of North Tehran unit-1376
  Office: Geological survey of iran-Tabriz
   
   
  نام خانوادگی : انوری
  نام: اصغر
  مدرک تحصىلی: کارشناسی زمىشناسی                                                                                                                      
  محل اخذ مدرک تحصيلی: دانشگاه پيام نور تبريز
  شغل: کارشناس سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز تبريز
   Family name: Anvari
  Name: Asghar
  Course of study: Bachilor
  University : Payam nour Tabriz unit
  Office: Geological survey of iran-Tabriz
   
   
   عنوان مقاله :
   
  شناسايى واحد های سنگی پرکا مبرىن – کامبرىن – اردوىسىن – سىلورىن ؟ در گستره ورقه  1:100000 علی حاجی -   نو ىافته های صحرايى-
    
  1 2 3 4 5