• نمایش صفحه شماره 1
 •  نویافته های صحرائی در باره زون گذر پرمو – تریاس جلفا – تعلق افق پاراتیرولیتس دار به پرمین فوقانی -
   
  سیروس عباسی ، فوق لیسانس چینه و فسیل شناسی ، 1376 ، دانشگاه آزاد تهران شمال
  کارشناس سازمان زمین شناسی مرکز تبریز
  Aymon Baud‚ Phil.D
  Chairman of the Global Sedimentary Geology IUGS Commmission
  Chairman of the A-L Working Group,International Subcommission on Triassic
  Director of the Geological Museum, BFSH2-UNIL,CH-1015 Lausanne,Switzerland
                                                          ◊◊◊◊◊
  چکيده:
  منطقه مورد مطالعه با مختصات جغرافيائى ً18 َ55 38 تا ً35 َ56 38 و ً35 َ30 45تا، ً26 َ33 45 در شمالغرب ‌ايران قرار دارد . ودر تقسیمات زمین شناسی ایران در زون البرز – آذربایجان قرار گرفته است . سنگهاى مربوط به پرمين بالائی وسعت قابل توجهى از منطقه را در شمالغرب و شمال در بر مى‌گيردو با گذر از این قسمت به افق پاراتیرولیتس دار می رسیم که در چینه شناسی ایران مرز تدریجی پرمین – تریاس در نظر گرفته می شود ولی افق پاراتیرولیتس دار حاوی فسیل های پرمین فوقانی است و این قسمت نیز به پرمین فوقانی تعلق دارد و مرز تدریجی 2-1 متر شیلهای آهکی سفیدتا کرمی رنگ در بالای این افق و زیر سنگ آهکهای کلاریادار تریاس زیرین ( هم ارز سازند الیکا ) قرار دارد و مرز تدریجی ( Transitional zone ) 2-1 متر شیلهای آهکی ذکر شده است .
  Abstract :
  The study aera lies in the corner of Julfa quadrangle (scale 1:100000) in the north west of Iran(latitude38,55,18-38,56,35,longitude(45,30,35-45,33,26).This sheet is part ofAlborz-Azarbayjan zone.Upper Permian rocks had been remarkable extended in north and northwest in this area and paratirolites zone overlies these rocks. paratirolites zone contain upper Permian fossils and this horizon belong to upper Permian and"Transitional zone" is 1-2metre white to creamy calcareous shale over paratirolites zone and overlies with claraia limestone (lowerTriass) equivalent of Elica Fm. In Alborz.            
                                              
  1 2 3 4