• نمایش صفحه شماره 4
 • نتيجه گيرى :
  بنا بر کارهای صحرائی انجام شده در بهار 1379 افق پاراتیرولیتس دار به پرمین بالائی تعلق دارد . این افق کاملا از واحدهای زیرین و بالائی خود متمایز است و حاوی فسیلهای براکیوپود ،سفالوپود و مرجانهای شاخی و کلونی ، بریوزوئرها و کرینوئید ها می باشند ولی یک جنس از آمونیت ها بنام پاراتیرولیتس در این رخساره ظاهر می شود و خط درز سراتیتی دارد و در چینه شناسی ایران افق پاراتیرولیتس دار نامیده می شود که مرز تدریجی پرمو تریاس در نظر گرفته می شود . با عنایت به وجود ماکروفسیل های ذکر شده که هم در رخساره های قبل از افق پاراتیرولیتس و هم در خود افق پاراتیرولیتس وجود دارد تمامی این لایه ها به پرمین بالائی تعلق دارد و در بالا ی افق پاراتیرولیتس یک افق شیل آهکی حدود 2-1 متر رخنمون دارد و این افق بعنوان مرز پرموتریاس ( Transitional zone ) در نظر گرفته می شود .
  ◊◊◊◊
  منابع فارسی :
  - نقشه زمین شناسی جلفا ، مقیاس 1:100000 ، شماره 5167 ، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1996 میلادی .
  - شمیرانی احمد ، 1368 ، جزوه چینه شناسی ایران .برای دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری. استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران ،
  - مصطفی شهرابی ، 1378 ، تریاس در ایران ، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،  
   
                                                          
  1 2 3 4