بررسى پترولوژى و ژئوشيمى معدن مس بايچه باغ

                                      دکتر منصور مجتهدى-دکتر محمدهاشم امامى

                                                     مهندس حسن شکوئى