• نمایش صفحه شماره 1
 •  

         بررسى خصوصيات فيزيکى و مکانيکى سنگها ( اذرين-دگرگونى-رسوبى ) در پى سد

                                    با نگرشى بر سد مخزنى چراغ ويس

                  مهندس حسن شکوئى کارشناس ارشد سازمان زمين شناسى شمال غرب

    

  1 2 3 4