• نمایش صفحه شماره 1
 •  

    تفسير و پردازش  داده هاى ماهواره اى ETM, ASTER  به منظور  اکتشاف عناصر فلزى در  ناحيه سيه رود آذربايجان شرقى

   

  محمد بلوکى1; حسن شکوئى2;  بهرام سامانى3;  محمد نصيرى گنجينه کتاب4

  1- کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتى سهند تبريز،09144031443

  2-کارشناس ارشد پترولوژى، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور-مرکز تبریز

  3-استاديار، رئيس اسبق بخش اکتشافات معدن سازمان انرژى اتمى تهران، 09121764651 

  4- کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتى سهند تبريز،09144020204

   

  چکيده:

  منطقه مورد مطالعه سيه رود  در 70 کيلومترى اهر واقع شده است. قسمت عمده منطقه از ولکانيک هاى ائوسن شامل سنگ هاى آتشفشانى با ترکيب آندزيت، داسيت، برش هاى آتشفشانى و توف هاى بازيک و واحدهاى آتشفشانى رسوبى تشکيل شده است. فعاليت هاى ماگمائى بعد از ائوسن نقش عمده اى در ورقه سيه رود، ايفا نموده است که بازتاب اين فعاليت ها به شکل سنگ هاى نفوذى اليگوسن و آتشفشانى است.

  نفوذ توده هاى اوليگوسن در فازهاى گوناگون باعث دگرسانى و  کانى سازى فلزاتى ازجمله مس، موليبدن، آهن و... و مخصوصا طلاى اپى ترمال  در منطقه مورد مطالعه شده است. به طوريکه توده نفوذى گرانيتوئيدى(Og) با ترکيب گرانوديوريت تا آلکالى به صورت  وسيع  تحت تاثير محلول هاى گرمابى قرار گرفته و در نواحى مختلف مى توان زون هاى آلتراسيون هيدروترمالى موجود در منطقه را مشاهده نمود.

  در اين مقاله براى تشخيص انواع زون هاى آلتراسيون هيدروترمال به عنوان انديس مهم اکتشافى، از داده هاى ماهواره اى ASTER استفاده شده و در تهيه نقشه هاى آلتراسيون مربوط به منطقه  از روش آناليز مولفه هاى اصلى(Crossta & moore)  استفاده  شده است که نتيجه  اين مطالعات و مطالعات صحرايى منجر به معرفى زون هاى آلتراسيون وسيع هيدروترمالى شامل کانى هاى اکسيد آهن دار و کانى هاى هيدروکسيل دار و علل الخصوص کانى هاى شاخص مربوط به طلاى اپى ترمال از جمله کانى هاى  کائولينيت، ايليت و  آلونيت گرديد.

  کلمات کليدى:کانى زائى- ذخاير اپى ترمال  - گرانيت قولان – سيه رود - آلتراسيون –ASTER-Croosta & Moore  PCA

   

  Interpretation and analyzing ASTER & ETM data for metal deposites exploration, Study Area; Siyahrud

  M.Bloki1, H.Shekouhi2, B.Samani3, M.Nasiri4

   

  Abstract

  The study area Siyahrud is situated 70 km west of Ahar. The area is comprises of Eocene volcanic rocks as andesit, dasite, volcanic breccia, basic tuff and synsedimentary volcanics.

  Post Eocene magmatism had been played important roles in Siyahrud area, which results of these processes had caused Oligocene plutonism and volcanic activities.

  The intrusion of Oligocene body in various faces caused to the alteration and mineralization as cupper, molybdenum, gold and iron in the study area.

  Granitoidic rocks (Og) with component of granodiorite to alkali that has been influenced of hydrothermal fluids. And hydrothermal alteration zones are seen in various areas.

  IN this paper in order to recognition of hydrothermal alteration zone as an exploration tools, has used from ASTER data. Alteration mapping has used from principal component analysis methods. Which result of this studies and field studies caused to presentation the great of hydrothermal alteration zone include: iron oxide-bearing & hydroxide-bearing minerals and mineral endmembers related to epithermal gold include phyllosilicates minerals (Kaolinite, Illite, Alunite minerals).

  The results illustrate ASTER,s ability to provide information on alteration minerals which are valuable for mineral exploration activatites.

  Keyword: Epithermal Gold Mineralization - Siyahrud- Altration -ASTER-band ratio- PCA- Croosta & Moore

    

  1 2 3 4 5 6