فرهنگ جغرافیا – اطلس جغرافیایی 

ردیف

عنوان

        مولف

کد اختصاری

 

1

دائره المعارف جغرافیایی ایران – ( جلد سوم )

مهندس عباس جعفری

گیتا شناسی

2

کوهها و کوهنامه ایران (جلد اول )

"         "        "

"    "

3

رودها و روخانه های ایران ( جلد دوم )

"        "         "

"     "

4

فرهنگ جغرافیایی کوههای کشور

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

1ن/4ج

دوره چهارجلدی

5

فرهنگ جغرافیایی ارومیه

"           "     "    "

 

6

فرهنگ جغرافیایی تبریز

"      "       "       "

 

7

فرهنگ جغرافیایی خوی -سلماس

"      "       "       "

 

8

مقدمه ای بر جغرافیایی نظامی ایران – جلد اول ( شمالغرب و غرب کشور)

دانشگاه امام حسین

 

9

مقدمه ای بر جغرافیایی نظامی ایران – جلد دوم ( شمالشرق و شمال کشور)

"         "        "

 

10

شناسنامه جغرافیای طبیعی ایران

مهندس عباس جعفری

گیتا شناسی ایران

11

اطلس راههای ایران 1380

گیتا شناسی

 

12

اطلس راههای ایران 1369

گیتا شناسی

 

13

اطلس کامل گیتاشناسی –سیاسی – طبیعی – اقتصادی

گیتا شناسی

1367

14

اطلس معاصر گیتاشناسی

( سیاسی- طبیعی – اقتصادی )

گیتا شناسی

1370

15

جغرافیای مفصل ایران ( جغرافیای طبیعی ) جلد اول

دکترربیه بدیعی

1362

16

جغرافیایی مفصل ایران ( جغرافیایی انسانی ) جلد دوم

دکتر ربیع بدیعی

 

17

 

جغرافیایی مفصل ایران ( جغرافیایی اقتصادی )

جلد سوم

دکتر ربیع بدیعی

 

                                     فرهنگ زمین شناسی و مرجع علم زمین شناسی 

ردیف

موضوع کتاب

نویسنده

شماره اقتصادی

 

1

فرهنگ علوم زمین ( انگلیسی – فرانسه – فارسی )

عبداله قنبری

5 ن

قطع بزرگ

2

فرهنگ زمین شناسی وعلوم وابسته ( انگلیسی به فارسی )

فریدون ملیکان

1 ن

 

3

فرهنگ زمین شناسی( انگلیسی – فارسی )

کریم اسمعیل زاده

3 ن

 

4

واژه نامه زمین شناسی و علوم و فنون  وابسته

( انگلیسی – فارسی )

مسیب سبزه ای

6 ن

 

5

واژه نامه زمین شناسی

( زمین شناسی عمومی و ژئومورفولوژی )

فخرایران ناظمی

دانشگاه

آزاد ایران 1356

6

واژه نامه زمین شناسی و معدن ( انگلیسی–فارسی )

مرکز نشر دانشگاهی

1365

7

فرهنگ زمین شناسی و معدن ( انگلیسی – فارسی )

عبدالکریم قریب

1366

8

اصطلاحات مصور ژئو مورفولوژی

مقصود خیام

 

9

واژه نامه ژئوفیزیک و هواشناسی ( انگلیسی به فارسی – فارسی به انگلیسی ) 

مرکز نشر دانشگاهی