حوزه مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

1

محمد فریدی

دکتری - تکتونیک

مدیرکل سازمان زمین شناسی مرکز تبریز

2

حجت اله کریمی منفرد

کارشناسی ارشد - زمین شناسی مهندسی

معاونت سازمان زمین شناسی مرکز تبریز

3

علی علوی

کارشناسی حسابداری - حسابرسی

حراست

اداره زمین شناختی و مخاطرات

1

حسن شکوهی

کارشناسی ارشد - پترولوژی

رئیس اداره زمین شناختی و مخاطرات

2

پروین سیدی صاحباری

کارشناسی - زمین شناسی

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

3

اصغر انوری

کارشناسی - زمین شناسی

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

4

سیروس عباسی

دکتری– چینه شناسی و فسیل شناسی

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

5

مرضیه جلال زاده

کارشناسی ارشد - تکتونیک

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

6

شبنم نامیار

کارشناسی ارشد – رسوب شناسی

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

8

مرتضی حمیدی

کارشناسی ارشد – رسوب شناسی

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

9

ساناز چایچی زاده

کارشناسی ارشد - ژئوفیزیک

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

10 رامین الیاس زاده کارشناسی ارشد - تکتونیک کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

11

بتول حیدری

کارشناسی ارشد – زمین شناسی مهندسی

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

12

فیروز رسولی

کارشناسی ارشد - پترولوری

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

13

موسی اکبرزاده

کارشناسی ارشد - پترولوری

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

14

سیروس اسماعیلی

کارشناسی ارشد - تکتونیک

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

15

طاهر خوش زارع

کارشناسی ارشد – زمین شناسی مهندسی

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

16

کمال الدین عدالت

کارشناسی ارشد- عمران- خاک و پی

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

17

یوسف اروجی

کارشناسی – زمین شناسی

کارشناس اداره زمین شناختی و مخاطرات

اداره اکتشاف مواد معدنی

1

احمد رواقی

کارشناسی ارشد- زمین شناسی اقتصادی

رئیس اداره  اکتشاف مواد معدنی

2

رضا نقی زاده

کارشناسی ارشد- زمین شناسی اقتصادی

کارشناس اداره  اکتشاف مواد معدنی

3

ایوب قدیر زاده

کارشناسی ارشد – زمین شناسی اقتصادی

کارشناس اداره  اکتشاف مواد معدنی

4

فروغ پاکار

کارشناسی ارشد – زمین شناسی اقتصادی

کارشناس اداره  اکتشاف مواد معدنی

5

رسول دولت خواه

کارشناسی ارشد – زمین شناسی اقتصادی

کارشناس اداره  اکتشاف مواد معدنی

  اداره فراوری و امور آزمایشگاه

1

فرحناز هراثی

کارشناسی ارشد - رسوب شناسی

رئیس اداره فراوری و امور آزمایشگاه

2

ژاله ضرب حدادی آذر

کارشناسی ارشد- شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی

3

منیژه نقوی

کارشناسی - شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی

4

اعظم حملی

کارشناسی - زمین شناسی

کارشناس آزمایشگاه (XRD)

5

ناظمه تاری

کارشناسی ارشد - شیمی

کارشناس آزمایشگاه

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

1

عنایت الله حق فرشی

کارشناسی ارشد - رسوب شناسی

مسئول گروه ژئومتیکس

اداره امور اداری و مالی

1

علی علوی

کارشناسی- مهندسی کشاورزی

رئیس اداره امور اداری و مالی

2

عباداله شیوا

کارشناسی - زمین شناسی

کارشناس اداره امور اداری و مالی

3

اعظم عطار اصل

کاردانی- گرافیک

 امور دبیرخانه

 

 

 


 

لینک های مرتبط با این بخش
 حسن شکوئی
 پروین سیدی صاحباری
 ساناز چایچی زاده
 شبنم نام یار
 موسی اکبر زاده
 فیروز رسولی جمادی
 بتول حیدری
 سیروس اسماعیلی
 سیروس عباسی
 مرتضی حمیدی
 مرضیه جلال زاده
 کمال عدالت
 احمد رواقی
 ایوب قدیرزاده
 فروغ پاکار
 رسول دولت خواه
 رضا نقی زاده
 فرحناز هراثی
 ژاله ضرب حدادی آذری
 منیژه نقوی
 ناظمه تاری
 اعظم حملی
 عباد ا... شیوا
 اعظم عطار اصل
 علی علوی
 عنایت ا... حق فرشی
 محمد فریدی
 حجت اله کریمی منفرد