روز یکشنبه مورخ ۱۴/۹/۹۵  مراسم تجلیل از دو نفر از همکاران مرکز تبریز که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند، در محل سازمان، و با حضور مدیر کل مرکز، همکاران و جمعی از همکاران قدیمی برگذار شد. در این مراسم از بیش از سی سال خدمت صادقانه آقایان  حسین اروجی و رضا کاظم زاده  قدردانی بعمل آمد.

به گذارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال غرب ( مرکز تبریز )، در این مراسم ابتدا آقای دکتر محمد فریدی، مدیریت مرکز  ضمن تقدیر و تشکراز زحمات این دو عزیز، فرمودند، آقای اروجی و آقای کاظم زاده دو همکاری هستند که سالهای سال برای این سازمان زحمت کشیده اند اگرچه آقای کاظم زاده در کارهای اداری و جمعداری بیشتر مشغول بوده ولی ایشان نیز در بیشتر پروژه های سازمانی چه در شمالغرب کشور و چه در سایر مأموریت های فرامنطقه ای مشارکت داشته اند. در ابتدای کار، اینجانب آقای کاظم زاده را افزون بر جمعداری  به عنوان شخصی که در تأمین و تدارک وسایل و تجهیزات اکیپ های زمین شناسی و برپانمودن کمپ ها نقش داشتند می شناختم. ایشان همکاری بودند که آمدنشان به کمپ ها مایه شادمانی بود چون در بیشتر مأموریت ها یا برای ما تنخواه می آوردند یا در پایان کار اکیپ ها با وانت تویوتا برای برچیدن کمپ ها به کمک اکیپ ها می شتافتند. آقای اروجی را با لندروور پاژن ارغوانی رنگ شان می شناختیم که واقعأ ماشین خوش رکاب و با برکتی برای اکیپ های زمین شناسی بود.

مدیر کل مرکز با بیان اینکه هردو این عزیزان بیش از سی سال خدمت صادقانه برای این سازمان انجام داده اند فرمودند، در شرایطی این سازمان را ترک می کنند که ما هنوز آرزو میکردیم که کاش زمان بیشتری از همکاری و مصاحبت شان بهره مند می بودیم. مطمئنأ خود آقای اروجی و آقای کاظم زاده هم  برای نتایج عملکرد سی ساله خود در این سازمان احساس غرور می کنند و هر زمان که از این محله از جلو تابلو سازمان عبور می کنند با مباهات خواهند گفت که تا جاییکه توان داشتند به این آب و خاک خدمت خالصانه کردند.  و حق این سازمان را بجای آوردند. 

آقای فریدی گفتند، من و همکارانی که هنوز به افتخار باز نشستگی نائل نشده ایم نمی توانیم بگوییم که یک بازنشسته چه احساسی دارد. اینکه از دوستان و همکارانیکه سالهای سال دوش به دوش کار کرده ایم و همه روزه هم کار و هم صحبت بوده ایم یکباره ارتباط را از دست می دهیم احساس خوبی نخواهد بود.

و در آخرفرمودند، بهتر است رشته کلام را به پیش کسوت های بازنشسته بسپاریم تا این احساس را بیشتر از زبان خودشان بشنویم. و از آقای مهندس امینی آذر مدیریت اسبق مرکز که به همراه دیگر همکاران بازنشسته در این مراسم حضور داشتند، جهت بیان نکات و خاطراتی دعوت نمودند.  

سپس آقای مهندس امینی آذر مدیر اسبق مرکز نیز ضمن قدردانی از همکاران باز نشسته، به بیان خاطراطی از سالها همکاری با ایشان پرداختند.

در ادامه هر کدام از همکاران خاطراتی از ایشان بیان نمودند.

در پایان هدایایی به رسم یادبود از طرف همکاران مرکز به این دو همکار عزیز بازنشسته تقدیم گردید.