• بازدید دانش آموزان از مرکز(15 آذر 95)

در راستای معرفی رشته زمین شناسی و کاربردهای این علم در میان دانش آموزان و دانشجویان، و نیز معرفی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی و توانمندیهای آن در جامعه، هر ساله بازدیدهای گروهی و انفرادی با هماهنگی قبلی از این مرکز صورت میگیرد. پیرو درخواست کتبی مدرسه نور فلق، دو شنبه مورخه ۱۵/۹/۹۵ دانش آموزان مرکز آموزشی فوق از موزه ، آزمایشگاه و کتابخانه مرکز بازدید نمودند. و کارشناسان مسئول این بخشها توضیحات لازم در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و کاربرد آنها در زمین شناسی و نمونه های زمین شناسی موجود در موزه ، را به دانش آموزان ارائه نمودند و در نهایت، بازید دانش آموزان با  نمایش فیلم آموزشی زمین شناسی پایان یافت.